Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU PROTOTIC


§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.prototic.pl.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.


§2 Definicje

 

 1. Usługodawca – MIJO SYSTEM Anna Janosz z siedzibą w Szałszy (42-677), ul. Tarnogórska 9, NIP 626-265-18-07
 2. Strona internetowa – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.prototic.pl, za pomocą którego Klient może zamawiać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która używa Strony internetowej w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, wskazane w §3 niniejszego Regulaminu.
 5. Umowa – umowa zawierana online pomiędzy Klientem a Usługodawcą.


§3 Usługi

 

 1. Usługodawca świadczy za pomocą strony internetowej usługi polegające na sprzedaży online towarów przez siebie oferowanych zgodnie z ich specyfikacją znajdującą się na stronie internetowej i na życzenie klienta doręczeniu ich na wskazany adres.
 2. Usługodawca realizuje także zamówienia towarów zgłaszane telefonicznie pod numerem wskazanym na Stronie internetowej. Do umów zawartych w następstwie takiego zamówienia Regulamin ma odpowiednie zastosowanie.
 3. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na stronie internetowej oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej należą do Usługodawcy lub podmiotów współpracujących i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów Strony internetowej jako podstawy do prowadzenia przez Klienta jakiejkolwiek działalności gospodarczej, opartej o zawarte na stronie internetowej  informacje lub narzędzia.


§4 Zawarcie i warunki Umowy

 

 1. Klient może korzystać z Usług dostępnych przez stronę internetową z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych, o jakich mowa w §5 Regulaminu, oraz pod warunkiem akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają charakter porozumienia pomiędzy Usługodawcą a Klientem oraz określają podstawy prawne i warunki Umowy.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Stronami Umowy są Klient oraz Usługodawca.
 5. Klient niniejszym potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zawierania prawnie wiążących zobowiązań, akceptując zaś warunki niniejszego Regulaminu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za należyte wykonanie Umowy. Zabrania się Klientowi zawierania Umowy lub dokonywania jakichkolwiek płatności z tytułu Umowy z użyciem fałszywego lub cudzego imienia lub nazwiska/firmy, z wykorzystaniem fałszywej bądź cudzej karty kredytowej lub cudzego konta bankowego, bez zgody właściciela karty kredytowej lub konta bankowego lub w każdy inny sposób niezgodny z prawem.
 6. Klient zapewnia, że zawiera Umowę wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
 7. Warunkami zawarcia Umowy są: prawidłowy przebieg procesu zamówienia towaru, w tym podania kompletnych danych, akceptacja warunków niniejszego Regulaminu i dokonanie opłaty za zamówiony towar.
 8. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów transportu.
 9. Proces zamówienia Usługi wymaga podjęcia następujących kroków:

a) wejścia przez Klienta na stronę internetową;

b) wyboru przez Klienta towaru;

c) zaznaczenia pod wybranym towarem pola „Dodaj do koszyka”, co spowoduje przeniesienie oznaczonego towaru do „Koszyka”;

d) po zakończeniu wyboru towarów przejścia do „Koszyka”;

e) wyboru sposobu odbioru towaru: osobistego lub dostarczenia przez kuriera lub pocztę polską;

f) wyboru sposobu płatności za wybrany towar: Przelew, Gotówka, Pobranie, płatność PayU.

g) po dokonaniu czynności z punktów e) i f) zaznaczam pole „Zamawiam”.

h) podania danych kontaktowych Klienta, ewentualnie danych osoby, której zamówienie ma zostać dostarczone;

i) po wprowadzeniu danych, o których mowa powyżej i zaznaczeniu pola "podsumowanie", Klient, zostaje przekierowany na stronę podsumowującą transakcję.

j) po sprawdzeniu poprawności danych zaznaczam „Potwierdzam zakup”

k) po prawidłowym dokonaniu płatności za zamówiony towar, na podany przez Klienta adres e-mail przesłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem dokonania zamówienia.

10. W przypadku zamówień telefonicznych Usługodawca poinformuje Klienta o czynnościach koniecznych do zawarcia Umowy.

11. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

 • przelew, płatność gotówką, za pobraniem, płatność PayU.

12. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Usługodawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności należy podać numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim uzgodnieniu z obsługą Sklepu.

13. Ostatnim etapem realizacji Usługi jest dostarczenie zamówionego towaru na adres wskazany przez Klienta, ewentualnie osobisty odbiór towaru pod adresem ul. Tarnogórska 9 42-677 Szałsza.

14. Na podstawie Umowy Usługodawca jest zobowiązany do wydania lub dostarczenia zamówionego towaru w terminie wskazanym przez Usługodawcę w czasie zamawiania towaru.

15. Obsługa zamówień przez Usługodawcę następuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.


§5 Warunki techniczne korzystania z Usług

 

 1. Prawidłowe korzystanie ze Strony internetowej oraz korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta co najmniej następujących wymagań technicznych:

a) używania przeglądarki: Mozilla FireFox, Microsoft Explorer, Opera, Chrome

b) włączenia plików cookies (ciasteczek) w przeglądarce i Javascript.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne Strony internetowej.


§6 Odpowiedzialność

 

 1. Niedozwolone jest korzystanie ze Strony internetowej (w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną) w celu naruszającym obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje.
 2. Zakazane jest przesyłanie przez Klienta do Usługodawcy informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta ze strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania ze Strony internetowej lub Usług Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, nie wykluczając wystąpienia na drogę sądową, bez powiadomienia o tym fakcie Klienta.
 6. Prezentowane na stronie internetowej materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 7. Wybrane towary mogą być w określonym czasie objęte promocją, której warunki mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. Promocje i rabaty nie łączą się. Szczegółowe zasady i warunki w tym zakresie zostaną każdorazowo zamieszczone na stronie internetowej.
 8. Usługi dostarczane Klientowi mogą w niewielkim stopniu różnić się od prezentowanych na Stronie internetowej. W przypadku braku możliwości wykonania Usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Klientowi zostanie zaproponowany towar bądź usługa zbliżona do zamówionego, ewentualnie w przypadku braku porozumienia z Klientem zostanie mu niezwłocznie zwrócona cena uiszczona za Usługę.
 9. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru pod wskazany przez Klienta adres z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności z powodu wskazania błędnego adresu czy niezastania odbiorcy pod wskazanym przez Klienta adresem, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane takimi okolicznościami nieterminowe wykonanie Usługi.

 

§7 Ochrona danych osobowych

 

 1. W przypadku korzystania przez Klienta z zamówienia Usług online Klient proszony będzie o podanie określonych danych osobowych w celu prawidłowego zawarcia i wykonania Umowy. Podanie wybranych danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia danej Usługi.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Usługodawca, zaś dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających odpowiednie wymagania polskiego prawa.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na potrzeby związane ze świadczeniem wybranych Usług i w zakresie dozwolonym prawem.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.
 5. Jeżeli Klient chce być na bieżąco informowany o ofercie Usługodawcy, w tym chce otrzymywać informacje o akcjach promocyjnych, zniżkach i innych ciekawych wydarzeniach związanych z działalnością Usługodawcy, prosimy o wyrażenie zgody na otrzymywanie od nas informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez oznaczenie odpowiedniej opcji zgody na Stronie internetowej. Klient może w dowolnym czasie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji handlowych/newslettera.


§8 Reklamacje. Odstąpienie od umowy

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług należy zgłaszać na adres e-mail: sklep@prototic.pl lub pocztą na adres: ul. Tarnogórska 9 42-677 Szałsza.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje złożone w języku polskim.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje w zakresie następujących danych Klienta składającego reklamację:

a) imię i nazwisko/firma;

b) adres poczty elektronicznej bądź adres zamieszkania i adres do korespondencji;

c) przedmiot reklamacji;

d) dokładny opis reklamowanej Usługi bądź Towaru;

e) przyczyna reklamacji;

f) treść żądania w związku z reklamacją.

g) potwierdzenie zakupu poprzez okazanie dowodu zakupu lub faktury.

 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną lub pocztą zwykłą.
 3. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu Usługodawcy pod adresem: ul. Tarnogórska 9 42-677 Szałsza.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez konsumenta, Umowę uważa się za niezawartą, a Strony zwracają sobie nawzajem, to co świadczyły, w niezmienionej formie, w terminie do 14 dni.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


§9 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Stronie internetowej i zastępuje wszelkie wcześniej obowiązujące postanowienia w tym zakresie.
 2. 'Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Regulamin w nowej treści wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej, nie dotyczy to jednak zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmiany.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.).

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl